Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 

Jaunojo menininko stipendija

 

PARAMOS JAUNIESIEMS MENININKAMS PROGRAMA

Programos priemonėms įgyvendinti konkursai skelbiami kasmet pavasarį.

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Ši programa skirta numatyti valstybės, savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų paramos jauniesiems menininkams būdams bei priemonėms, padedantiems jauniesiems menininkams lengviau integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir tapti aktyviais meno kūrėjais.
- Šios programos objektas – meno kūryba ir menine veikla užsiimantys asmenys nuo 16 iki 35 metų: meno mokyklų ir gimnazijų moksleiviai, meno akademijų, kolegijų studentai, jauni profesionalaus meno kūrėjai, jaunimas, dalyvaujantis mėgėjų kūrybinėje veikloje.
- Valstybė teikia įvairią paramą jauniesiems profesionaliems menininkams ir meno mėgėjams: finansuoja kūrybinius jų projektus ir programas, skiria jiems valstybės stipendijas, grantus kvalifikacijai kelti (tarptautiniai konkursai, stažuotės, plenerai, seminarai ir kitkas). Valstybinės jaunimo politikos koncepcijoje, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. I-1413 (Žin., 1996, Nr. 65-1537), teigiama, kad vienas iš valstybinės jaunimo politikos tikslų – spartesnė jaunimo integracija į šalies socialinį ir kultūrinį gyvenimą. Užsienyje pristatoma Lietuvos jaunųjų menininkų kūryba padeda formuoti patrauklų valstybės įvaizdį. Investuodama lėšas į jaunųjų talentų ugdymą ir jų kūrybos rėmimą, valstybė gali daryti didelę įtaką jaunosios menininkų kartos gyvenimui ir kūrybai.
- Ši programa įgyvendinti pradedama 2003 metais, baigiama – 2006 metais.
Programos vykdytojai yra Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybių institucijos, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, meno kūrėjų organizacijos, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

PROGRAMOS TIKSLAS

- Šios programos strateginis tikslas – ugdyti aktyvią ir kūrybišką jaunąją menininkų kartą, turinčią reikiamas sąlygas kurti ir galinčią daryti įtaką šalies meninės kultūros ir visuomenės plėtrai.
- Siekiant įgyvendinti šį tikslą, būtina:
- gerinti jaunųjų menininkų rengimo, kūrybos sąlygas;
- sudaryti jauniesiems menininkams galimybes nuolat kelti profesinį meistriškumą Lietuvoje ir užsienyje, parengti ir įgyvendinti jų perkvalifikavimo programas, ugdyti jaunųjų menininkų vadybos gebėjimus;
- remti jaunųjų menininkų debiutus, įsigyti jaunųjų menininkų kūrinių, skleisti ir populiarinti jų kūrybą tradiciniais ir šiuolaikiniais būdais;
- skatinti jaunuosius menininkus ir jų organizacijas dalyvauti įgyvendinant svarbias visuomenei socialines, jaunimo prevencijos programas.
- Šios programos įgyvendinimo priemonės pateiktos priede.

NUMATOMI REZULTATAI

- pagerinti jaunųjų menininkų profesinio rengimo, kūrybos sąlygas;
- sudaryti sąlygas jauniesiems kūrėjams kelti profesinį meistriškumą, skatinti jaunųjų debiutus;
- plačiau pristatyti jaunųjų kūrybą Lietuvoje ir užsienyje, geriau ją kaupti ir populiarinti;
- ugdyti jauniesiems kūrėjams šiuolaikinės vadybos ir verslo įgūdžius, būtinus norint savarankiškai dalyvauti meno rinkoje;
- paskatinti jaunuosius menininkus ir jų organizacijas aktyviau dalyvauti įgyvendinant visuomenei svarbias prevencijos programas, o jaunimo nevyriausybines organizacijas – siūlyti jaunimo kūrybinės saviraiškos projektus.

FINANSAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS BIUDŽETO TAISYKLĖS

- Šios taisyklės nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau vadinama – ministerijos) biudžeto lėšų (toliau vadinama – lėšos) skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas bendruosius reikalavimus Paramos jauniesiems menininkams programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 153 ,,Dėl paramos jauniesiems menininkams programos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14 – 552) Paramos jauniesiems menininkams programos įgyvendinimo priemonių vykdytojams (toliau vadinama – vykdytojai).
- Paramos jauniesiems menininkams programos įgyvendinimo priemonėms (toliau vadinama – programos priemonės), už kurias atsakinga ministerija, lėšos kiekvienais metais numatomos ministerijos biudžete.
- Programos priemonės įgyvendinamos kultūros ministro 2003 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-70 ,,Dėl paramos jauniesiems menininkams programos įgyvendinimo“ patvirtintais terminais.
- Ministerija programos priemones vykdo, skelbdama konkursus pagal atskiroms programos priemonėms teikiamų projektų (toliau vadinama - priemonių projektai) ir skiriamų stipendijų, premijų konkursų nuostatus.
- Konkursai skelbiami kultūros ministro įsakymu, apie konkurso sąlygas informuojant visuomenės informavimo priemonėse ir ministerijos interneto svetainėje.
- Priemonių projektus ir teikiamus dokumentus stipendijoms, premijoms gauti svarsto ekspertų komisijos (toliau vadinama – komisijos), kurių sudėtį trejiems metams tvirtina kultūros ministras ir kurios dirba pagal pasitvirtintus darbo reglamentus. 
- Komisijoms svarstant priemonių projektus, prioritetas teikiamas partnerystės principais paremtiems bei papildomus finansavimo šaltinius turintiems priemonių projektams.
- Programos priemonės finansuojamos be konkurso, kai programos priemonės ir jų vykdytojai, kurių steigėja yra Kultūros ministerija, nurodyti šios programos priemonėse.
- Kultūros ministras, atsižvelgdamas į komisijų sprendimus, patvirtina vykdytojus ir jiems skiriamas lėšas.
- Vykdytojai dėl programos priemonių įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo su ministerija sudaro sutartis.
- Programos priemonėms įgyvendinti skiriamos lėšos negali būti naudojamos kitiems projektams vykdyti.
- Vykdytojų administracinės išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai, patalpų nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai ir transporto išlaidos) negali būti didesnės nei 15 procentų lėšų sumos, skirtos programos priemonėms įgyvendinti.
- Už panaudotas lėšas vykdytojai ministerijai atsiskaito pateikdami ataskaitas pagal sutartyse nurodytas sąlygas.
-  Lėšos vykdytojams į tam tikslui skirtas sąskaitas pervedamos pagal nustatytas valstybės iždo valdymo procedūras.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
kultūros ministro
2004 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. ĮV-108

Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos tinklapyje


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama