Narystė

4. LRS NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ LRS TVARKA

6.1. LRS sudaro LRS nariai. Jiems išduodami atitinkami pažymėjimai.
6.2. LRS nariu gali būti: asmuo, sulaukęs aštuoniolikos metų, parašęs, išvertęs ir išleidęs reikšmingų literatūros kūrinių, literatūros mokslo ir kritikos veikalų, pripažįstantis LRS įstatus ir atitinkantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus.
6.3. LRS gali suteikti LRS garbės nario vardą Lietuvos ir kitų valstybių piliečiams, ypatingai nusipelniusiems lietuvių literatūrai ir jos garsinimui pasaulyje. Garbės narius LRS valdybos teikimu po atviro balsavimo paprasta balsų dauguma skelbia LRS suvažiavimas. Garbės narys turi teisę gauti informaciją apie LRS kūrybinę veiklą ir dalyvauti LRS renginiuose be balso teisės.
6.4. LRS narys turi teisę:
6.4.1. rinkti ar būti išrinktas į LRS valdymo organus;
6.4.2. rekomenduoti narius;
6.4.3. dalyvauti LRS suvažiavimuose su sprendžiamojo balso teise;
6.4.4. teikti pasiūlymus, reikšti ir ginti savo nuomonę visais LRS veiklos klausimais;
6.4.5. gauti visas jį dominančias žinias apie LRS bei jos valdymo organų darbą;
6.4.6. naudotis LRS valdomu turtu bei jos fondų teikiama materialine parama (tik narystės laikotarpiu);
6.4.7. gauti iš LRS pagalbą autorių teisių gynimo ir kitais su kūryba susijusiais klausimais;
6.4.8. asmeniškai dalyvauti svarstant jo veiklą ir elgesį;
6.4.9. LRS nariai turi teisę burtis į įvairias kūrybines grupes;
6.4.10. remti LRS turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
6.4.11. išstoti iš LRS.
6.5. LRS narys privalo:
6.5.1. laikytis LRS įstatų ir profesinės etikos;
6.5.2. dalyvauti LRS veikloje;
6.5.3. kasmet mokėti nario mokestį;
6.5.4. apie savo gyvenimo vietos, pilietybės, socialinės padėties pasikeitimus pranešti LRS valdybai.
6.6. Į LRS narius priima LRS valdyba pagal jos patvirtintus priėmimo nuostatus. Pareiškėjas pateikia prašymą, trijų LRS narių rekomendacijas, skelbtų kūrinių sąrašą, atsiliepimus spaudoje. Esant reikalui Valdyba pasitelkia ekspertą kandidato kūrybai vertinti. Kandidatui dalyvaujant arba nedalyvaujant posėdyje, Valdyba atviru balsavimu sprendžia, ar įrašyti kandidato pavardę į biuletenį. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo ir LRS įstatų reikalavimus, priimamas Valdyboje 2/3 balsų slaptu balsavimu.
6.7. LRS nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalų (aukšto meistriškumo) meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjų statuso suteikimo pagrindų:
6.7.1. asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose-rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;
6.7.2. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;
6.7.3. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;
6.7.4. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią šių įstatų 6.7.1. – 6.7.3. punktuose numatytus pripažinimo pagrindus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;
6.7.5. asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.
6.8. LRD nariai priimami į LRS Valdybos posėdyje,- pateikę prašymą, be rekomendacijų ir atviru balsavimu 2/3 balsų.
6.9. Nepriimtas kandidatas kitą prašymą priimti į LRS gali teikti paskelbęs naujų kūrinių.
6.10. Už LRS Įstatų nesilaikymą, rašytojo etikos nepaisymą LRS narys gali būti pašalintas iš LRS. Klausimą dėl pašalinimo iš LRS svarsto jos Valdyba Etikos komisijos teikimu. Sprendimas priimamas 2/3 balsų, balsuojama slaptai.
6.11. LRS narys, per metus nesumokėjęs nario mokesčio, raštu perspėjamas, kad apribojamos jo teisės iki bus sumokėtas nario mokestis; narys, nesumokėjęs nario mokesčio 2 metus iš eilės ir LRS valdybos dar kartą perspėtas raštu, po vieno mėnesio netenka narystės.
6.12. Išstojusiam arba netekusiam narystės LRS įnašai negrąžinami. Išstojęs arba netekęs narystės LRS narys gali vėl stoti į LRS tokia tvarka, kokia nustatyta LRD narių priėmimui į LRS.
6.13. Narių sąrašą tvarko LRS valdybos paskirtas asmuo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *