Skelbiamas konkursas Šiaulių rajono savivaldybės Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijai gauti

Šiaulių rajono savivaldybė skelbia konkursą poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinei  premijai gauti.  Premija skiriama už geriausią pirmąją poezijos knygą. Konkurse vertinamos per 2018 metus išleistos poezijos knygos. Premijai gali būti pristatomi visi pirmąją poezijos knygą išleidę autoriai, gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Paraiškas Premijai turi teisę teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

 Pareiškėjai iki 2019 m. kovo 31 d. pateikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (Ventos g. 11A, 81157 Kuršėnai, Šiaulių r.) pretendento kūrinius bei trumpą jo veiklos aprašymą.

Premija įteikiama kasmet gegužės mėnesį poezijos šventės metu  Naisiuose, Zigmo Gėlės gimtinėje.

 

Kontaktiniai asmenys:

Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas
tel. (8 41)  52 36 96, el. p. tomas.vaitkus@siauliuraj.lt;

Vitolda Dovidauskienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-263

 

ZIGMO GĖLĖS-GAIDAMAVIČIAUS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos nuostatai reglamentuoja Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos (toliau – Premija) skyrimo tikslą, dydį, pretendentų atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo tvarką, taip pat šios Premijos skyrimo tvarką.
 2. Premijos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
 3. Premijos tikslas – skatinti Lietuvos jaunųjų poetų kūrybą, išsaugoti bei puoselėti poeto Zigmo
  Gėlės-Gaidamavičiaus atminimą.
 4. Apie paraiškų Premijai gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt.
 5. Premija skiriama kasmet už geriausią per metus išleistą pirmąją poezijos knygą.
 6. Premijai gali būti pristatomi visi pirmąją poezijos knygą išleidę autoriai, gyvenantys Lietuvos
  Respublikoje.
 7. Paraiškas Premijai turi teisę teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės
  organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – Pareiškėjai).
 8. Premija mokama iš Šiaulių rajono savivaldybės kultūros plėtros programai skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų.
 9. Premija yra 435 (keturi šimtai trisdešimt penki) eurai. Prie šios sumos gali prisidėti ir rėmėjai.

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Nominantus atrenka penkeriems metams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
  sudaryta komisija iš septynių narių. Į Komisijos sudėtį įeina Šiaulių universiteto, Lietuvos rašytojų
  sąjungos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros bei Švietimo ir sporto skyrių
  atstovai.
 2. Komisijos darbas organizuojamas pagal komisijos patvirtintą darbo reglamentą.
 3. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, renkamas slaptu balsavimu
  paprasta balsų dauguma.
 4. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 Komisijos nariai.
 5. Pareiškėjai komisijai iki skelbime nurodytos datos pateikia pretendento kūrinius bei trumpą
  pretendento veiklos aprašymą. Kūriniai turi būti išleisti tais metais, už kuriuos vertinami.
 6. Komisija pagal pateiktus dokumentus svarsto pretendentų veiklą, jų darbo rezultatus bei
  reikšmę ir išrenka pretendentą Premijai gauti.
 7. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Balsuojama atvirai. Esant lygiam balsų skaičiui, sprendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas.
 8. Komisijos sprendimas dėl nominanto priimamas iki einamųjų metų balandžio l d.
 9. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir
  sekretorius.

 

III SKYRIUS

NOMINANTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

 1. Nominantų atrankos kriterijai:
 2. 1. meninė kūrybos branda;
  19.2. originalumas, savitumas, netikėtumas;
  19.3. poezijos išliekamoji ir meninė vertė;
  19.4. poezijos poveikis ugdant bendras žmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes;
  19.5. jaunas autoriaus amžius gali būti privalumas tik tuo atveju, jei yra dvi lygiavertės knygos, iš kurių išrinkti geriausią nepadeda kiti vertinimo kriterijai.

 

IV SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 1. Premija skiriama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Komisijos teikimu.
 2. Premija tam pačiam kūrėjui suteikiama tik vieną kartą.
 3. Premijos teikimą organizuoja Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ir Savivaldybės
  kultūros įstaigos. Premija įteikiama einamųjų metų balandžio ar gegužės mėnesį minint poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus gimimo dieną.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar naikinami Savivaldybės tarybos sprendimu,
  Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus teikimu.
 2. Šie nuostatai viešai paskelbiami Savivaldybės internetinėje svetainėje.

 

___________

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *